Internet jest jak przypływ. Zaleje przemysł komputerowy i wiele innych, zatapiając tych, którzy nie nauczą się pływać w jego falach.Bill GaetsKryteria oceny:Rezultaty Waszej pracy przedstawicie w formie interaktywnej prezentacji podczas uroczystego podsumowania projektu.Ocena za wykonanie zadań zależy od spełnienia kryteriów podanych w tabeli.


Podstawowe

(1 punkt)
Pełne

(2 punkty)
Rozszerzone

(3 punkty)

I.
Zawartość
merytoryczna
Przedstawiono podstawowe informacje dla tematu, ale bez dostatecznej
dbałości o ortografię, interpunkcję.
Temat prawidłowo przygotowany.
Informacje związane z tematem,
nieliczne błędy ortograficzne
czy interpunkcyjne.
Temat opracowany bardzo interesująco.
Zawarte są wszystkie wymagane informacje. Bezbłędnie.
1-3
II.
Wrażenie wizualne
Układ oraz treści czytelnie zaprezentowane.
Treści poprawnie rozmieszczone. Wystarczająca ilość slajdów. Kolorystyka na slajdach dobrze dobrana. Wykorzystano różne opcje wykorzystanego programu.
Konsekwencja
w stosowaniu kolorystyki.
Dobre rozmieszczenie grafiki i tekstu na slajdzie. Przejrzystość.
1-3
III.
Zaangażowanie zespołu, umiejętność współpracy
Nie wszyscy członkowie grupy angażują się w pracę.
Zaangażowanie w pracę całej grupy.
Drobne nieporozumienia, konflikty.
Bardzo dobra współpraca całej grupy. Zaangażowanie wszystkich członków zespołu. Dobra organizacja czasu i pracy. Odpowiednie dzielenie się obowiązkami.
1-3
IV.
Wykorzystanie materiałów i środków do prezentacji tematu
Wykorzystanie niezbędnych pomocy do realizacji działań.
Wykorzystane pomoce uatrakcyjniają efekty pracy grupy.
Zaproponowane pomoce i wykorzystane do prezentacji zadania sprawiają, że prezentacja jest bardzo efektowna i nowoczesna.
1-3
V.
Prezentacja
Prezentacja poprawna. Brak pewności siebie u prowadzących prezentację projektu. *)
Prezentacja ciekawa, ale brak dobrego przygotowania zespołu prowadzącego. *)
Prezentacja przedstawiona w bardzo ciekawy sposób. Samodzielność i kreatywność w prowadzeniu prezentacji. *)
1-3
Razem: maksymalnie 18 punktów

*) UWAGA: Podczas prezentacji podsumowującej projekt zespół powinien treści przekazywać bez czytania z kartek czy innych pisanych materiałów.